සැකිල්ල:descendant

Wiktionary වෙතින්

ඉංග්‍රීසි: word


This template generates an unlinked language name, colon, and link, as required for Descendants sections. It is implemented using the descendant function in Module:etymology/templates/descendant.

Parameters[සංස්කරණය]

|1= (required)
The language code (see Wiktionary:Languages) for the language of the descendant term(s). All Wiktionary language codes are supported, including those for constructed and reconstructed languages.
|2=, |3=, |4=, ...
One or more descendant terms. The term itself may be omitted if a display form is provided using |alt=, |alt2=, etc. All of the features supported for {{link}}/{{l}} and {{mention}}/{{m}} are also supported here, e.g. automatic diacritic stripping, * for a reconstructed term, etc.
|alt=, |alt2=, |alt3=, ...
Alternate text to display as the link title of a given term, if different from the page name. Please do not use this only for adding diacritics or punctuation to the word, as the template can automatically remove these. See above. |alt= corresponds to the first term in |2=; |alt2= corresponds to the second term in |3=; etc.
|t=, |t2=, |t3=, ...
A gloss or short translation of the respective term. The parameters |gloss=, |gloss2=, |gloss3=, ... are also accepted for this purpose but deprecated. |t= corresponds to the first term in |2=; |t2= corresponds to the second term in |3=; etc.
|g=, |g2=, |g3=, ...
Gender and number of the respective term. See Module:gender and number for details. |g= corresponds to the first term in |2=; |g2= corresponds to the second term in |3=; etc. To specify multiple gender/number specs for a single term, separate them with a comma.
|tr=, |tr2=, |tr3=, ...
Transliteration of the respective term, for non-Latin-script terms. See {{link}}/{{l}}.
|ts=, |ts2=, |ts3=, ...
Transcription of the respective term, for non-Latin-script terms whose transliteration is markedly different from the actual pronunciation. Should not be used for IPA pronunciations. See {{link}}/{{l}}.
|pos=, |pos2=, |pos3=, ...
A part of speech indication for the respective term. See {{link}}/{{l}}.
|lit=, |lit2=, |lit3=, ...
A literal translation for the respective term. See {{link}}/{{l}}.
|sc=, |sc2=, |sc3=, ...
The script code (see Wiktionary:Scripts) for the script that the respective term is written in. See {{link}}/{{l}}. Rarely needed as it is autodetected (usually correctly).
|id=, |id2=, |id3=, ...
A literal translation for the respective term. See {{link}}/{{l}}.
A sense ID for the respective term, which links to anchors on the page set by the {{senseid}} template. See {{link}}/{{l}}.
|bor=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "borrowed". (This is to indicate that all terms were borrowed.)
|bor1=1, |bor2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "borrowed". (This is to indicate that the term in question was borrowed.)
|lbor=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "learned borrowing", and adds (learned) after all terms, to indicate that all terms are learned borrowings.
|lbor1=1, |lbor2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "learned borrowing", and adds (learned) after the term, to indicate that term in question is a learned borrowing.
|slb=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "semi-learned borrowing", and adds (semi-learned) after all terms, to indicate that all terms are semi-learned borrowings. (A semi-learned borrowing is a borrowing that happened early enough that significant sound change has since affected the term, particularly in reference to borrowing from an ancestor of the same language, e.g. a French or Spanish borrowing from Latin.)
|slb1=1, |slb2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "semi-learned borrowing", and adds (semi-learned) after the term, to indicate that the term in question is a semi-learned borrowing.
|clq=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "calque", and adds (calque) after all terms, to indicate that all terms are calques.
|clq1=1, |clq2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "calque", and adds (calque) after the term, to indicate that term in question is a calque.
|pclq=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "partial calque", and adds (partial calque) after all terms, to indicate that all terms are partial calques.
|pclq1=1, |pclq2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "partial calque", and adds (partial calque) after the term, to indicate that term in question is a partial calque.
|sml=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "semantic loan", and adds (semantic loan) after all terms, to indicate that all terms are semantic loans.
|sml1=1, |sml2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "semantic loan", and adds (semantic loan) after the term, to indicate that term in question is a semantic loan.
|translit=1
Adds an arrow (→) before the language name with the tooltip "transliteration", and adds (transliteration) after all terms, to indicate that all terms are transliterations.
|translit1=1, |translit2=1, ...
Adds an arrow (→) before the given term with the tooltip "transliteration", and adds (transliteration) after the term, to indicate that term in question is a transliteration.
|der=1
Adds a double arrow (⇒) before the language name with the tooltip "reshaped by analogy or addition of morphemes". Use this when all terms derive by the addition of a morpheme (affix) or by analogical leveling, rather than by regular sound change. This can be used in conjunction with one of the above single-arrow parameters.
|der1=1, |der2=1, ...
Adds a double arrow (⇒) before the given term with the tooltip "reshaped by analogy or addition of morphemes". Use this when the term derives by the addition of a morpheme (affix) or by analogical leveling, rather than by regular sound change. This can be used in conjunction with one of the above single-arrow parameters.
|unc=1
Adds a sign to mark the provenance of all terms as uncertain.
|unc1=1, |unc2=1, ...
Adds a sign to mark the provenance of the given term as uncertain.
|qq=
Adds an arbitrary qualifier after all terms. NOTE: For compatibility purposes, |q= also works, but do not use this; it will soon throw an error, and at some point afterward will switch to adding a qualifer 'before all terms.
|qq1=, |qq2=, ...
Adds an arbitrary qualifier after the given term.
|alts=1
Adds alternative forms after each term taken from {{alter}} on the page of the term.
|sclb=1
Replaces the language name in the label with the script name, either detected from |1=, or set in |sc=.
|nolb=1
Omits the language name and following colon. Arrows and qualifiers indicating borrowings are kept. This is primarily useful in conjunction with a parameter such as |bor=1.

Example usage[සංස්කරණය]

* {{desc|en|peace|bor=1}}

  • ඉංග්‍රීසි: peace

* {{desc|la|accūsātīvus|clq=1}}

* {{desc|gl|esmiuzar|der=1}}

* {{desc|xbr|wei|alts=1}}

Etymology-only languages are supported:

* {{desc|VL.|oricla}}

 : {{desc|sh|бу̀ва|sclb=1}}

Cyrillic අක්ෂරක්‍රමය: бу̀ва

* {{desc|pt|lápide|bor=1|nolb=1}}

Multiple terms are supported:

* {{desc|fro|hostur|ostur|ostor|ostoir}}

* {{desc|bor=1|sq|qift|t=kite|skifter}}

* {{desc|gmq-osw|at|at|alt2=āt}}

* {{desc|gmw-cfr|ühr|ihr|dihr|qq3=''d-'' from verb ending by rebracketing}}

  • Central Franconian: ühr, ihr, dihr (d- from verb ending by rebracketing)

Inline modifiers are supported (here we use > to insert a literal greater-than sign inside the inline modifier, as otherwise it will be interpreted as closing the modifier):

* {{desc|no|eile<q:dialectal><qq:-eðl- &gt; -eil->|;|éle|øla|øl|øldre}}

* {{desc|nn|hjelm<g:m>|;|hjalm<q:dialectal><g:m>|kjålm<g:m>|kjelm<g:m>|sjælm<g:m>}}

  • Norwegian Nynorsk: hjelm පුරුෂ ලිංග; (dialectal) hjalm පුරුෂ ලිංග, kjålm පුරුෂ ලිංග, kjelm පුරුෂ ලිංග, sjælm පුරුෂ ලිංග

See also[සංස්කරණය]

  • {{inherited}}, for Etymology section
  • {{desctree}}: similar but also recursively displaying the descendants of the linked-to entry
  • {{see desc}}

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:descendant&oldid=26548" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි