සැකිල්ල:rfdef/sandbox

Wiktionary වෙතින්

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

Gardener, Till, Cultivate

Readings

Go-on: ぶ (bu)

Kan-on: ふ (fu)

Kun: たがやす (tagayasu, 畉す)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:rfdef/sandbox&oldid=35088" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි