සැකිල්ල:rfe

Wiktionary වෙතින්

(මෙම නිරුක්ති අයිතමය නොපවතියි හෝ අසම්පූර්ණ වේ. එය දියුණු කිරීම, නො එසේ නම් නිරුක්ති ලේඛනාගාරය වෙත ගොස් එය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම සඳහා කාරුණික වන්න.)


Usage[සංස්කරණය]

Use this template if the etymology of an entry is missing. Use the first unnamed parameter to indicate the language:

{{rfe|nl}}

You may supply a reason for the request like this:

{{rfe|en|probably derived from Latin}}

Parameters[සංස්කරණය]

|1= (required)
The language code of the term needing cleanup. See Wiktionary:List of languages.
|2=
An optional comment to be displayed in the request message.
|y=
Year of discussion to link to.
|m=
Month of discussion to link to (spelled out, e.g. “March”, “December”).
|fragment=, |section=
The section of the Etymology Scriptorium for the specified month/year to link to; this goes into the URL, after the pound sign. Defaults to the page name.
|box=1
Display the message in a box instead of inline.
|noes=1
Suppress the reference to the Etymology Scriptorium in the message.
|sort=
The sort key for the page; rarely needs to be specified.
|nocat=1
Disable categorization of this page.

This template adds the page to the subcategory of Category:Requests for etymologies by language designated by the language code specified using |1=.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:rfe&oldid=83009" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි