සැකිල්ල:ux/documentation

Wiktionary වෙතින්
Documentation for සැකිල්ල:ux. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the template.

This template is used to show usage examples (not quotations) following a definition line. For quotations, use {{quote}} or a more extensive quotation template. The actual work is delegated to Module:usex/templates and Module:usex. See WT:USEX for some general guidelines regarding usage examples.

Parameters[සංස්කරණය]

|1=
The language code of the example to be shown, e.g. en for English; see WT:LANGLIST for the full list.
|2=
The example to be shown. It should not contain wikilinks.
|3=, |translation= or |t=
The English translation for examples on foreign entries.
|tr= or |transliteration=
The Latin transliteration for examples in non-Latin script.
|sc=
The script code, required for certain languages with multiple possible scripts; see Wiktionary:List of scripts for the full list.
|inline=
To include the translation in the same line as the example, separated from the example by em dash, assuming that the example, its translation and transliteration are short enough to fit in a single line. (Set it to 1 to choose inline mode. See also {{uxi}}.)
|q=, |qN= or |qualifier=, |qualifierN=
To include a qualifier for the example or quote. You can specify multiple qualifiers using q2=, q3=, etc.
|footer=
Additional information to include in a footer.
|ref=
To include a reference or link to an originating external site.
|lit=
A literal translation.
|subst=
Substitutions to be applied to handle irregular transliterations in certain languages (e.g. Russian, Yiddish, Hindi). If specified, should be one or more substitution expressions separated by commas. Each substitution expression is of the form FROM//TO (FROM/TO is also accepted), where FROM is the source text as found in the example, and TO is the corresponding respelling in the source script (e.g. Cyrillic, Hebrew or Devanagari). The substitutions are applied in order and before transliteration. The idea is to phonetically respell words with irregular transliteration so that the transliteration comes out correctly, without the need to manually transliterate the entire example using |tr=. Multiple substitutions are separated by a comma with no space after it: |subst=FROM1//TO1,FROM2//TO2,FROM3//TO3. Note that FROM and TO are actually Lua patterns (see WT:LUA). This means, for example, that a hyphen in the source text needs to be "escaped" by writing it as %-. See below for an example of using this parameter. Other examples may be found in the documentation for {{uxi}} and {{quote}}.
|noenum=
To use in unnumbered sections (not following a definition). It may start the line following the definition or may be prefixed by "#:" for visual aesthetics.
|nocat=
Don't add categories.
|sort=
Sortkey. Add this only when the sortkey cannot be generated from the entry name.

Usage examples are normally preceded by "#:", or by "#*" or "#*:" to hide the usage example (normally used for direct quotes).

Examples[සංස්කරණය]

Wikitext (from Tajik китоб (kitob))

# [[book]]
#: {{ux|tg|Ин '''китобро''' хондам.|I read this '''book'''.}}

Output

 1. book
  Ин китобро хондам.
  In kitobro xondam.
  I read this book.

Wikitext (from එස්පෙරාන්තො indiki)

# to [[indicate]]
#: {{ux|eo|La forta vento '''indikas''' ke ŝtormo venas.|The strong wind '''indicates''' that
a storm is coming.|ref=<ref>http://tatoeba.org/eng/sentences/show/454290</ref>}}

===References===
<references/>

Output

 1. to indicate
  La forta vento indikas ke ŝtormo venas.[1]
  The strong wind indicates that a storm is coming.

References[සංස්කරණය]

Wikitext (from එස්පෙරාන්තො kiuj)

# ({{plural of|eo|kiu}}) [[which]] {{gloss|relative}}
#: {{ux|eo|La elementoj '''kiuj''' troviĝis sur piratflagoj estis skeletkapo, la simbolo por la morto, skeleto indikis turmentan morton,
sablohorloĝo indikis ke la tempo venis, sanganta koro malrapida kaj dolora morto kaj ponardo aŭ maĉeto signifis impulso por batali.
|The elements '''which''' were found on pirate flags were: skull, the symbol for death, skeleton indicated torturous death, hourglass
indicated that the time came, bleeding heart → slow and painful death and dagger or machete signified impulse for battle.
|ref=<sup>[//eo.wikipedia.org/wiki/Jolly_Roger]</sup>}}

Output

 1. (kiu යන යෙදුමෙහි බහුවචනය ) which (relative)
  La elementoj kiuj troviĝis sur piratflagoj estis skeletkapo, la simbolo por la morto, skeleto indikis turmentan morton, sablohorloĝo indikis ke la tempo venis, sanganta koro malrapida kaj dolora morto kaj ponardo aŭ maĉeto signifis impulso por batali.[1]
  The elements which were found on pirate flags were: skull, the symbol for death, skeleton indicated torturous death, hourglass indicated that the time came, bleeding heart → slow and painful death and dagger or machete signified impulse for battle.

Wikitext (from එස්පෙරාන්තො kelkaj)

# {{inflection of|eo|kelka||p}}
## [[a few]]
## [[several]]
##: {{ux|eo|'''Kelkaj''' el iliaj ovoj estas malbonaj.|'''Several''' of their eggs are bad.|inline=1}}

Output

 1. kelka යන යෙදුමෙහි බහුවචනය
  1. a few
  2. several
   Kelkaj el iliaj ovoj estas malbonaj.Several of their eggs are bad.

Wikitext

#: {{ux|fr|cousu de fil blanc|blatantly obvious|lit=sewn with white thread|inline=y}}

Output

 1. cousu de fil blancblatantly obvious (literally, “sewn with white thread”)

Wikitext (with subst=)

#: {{ux|ru|Полице́йские огороди́ли середи́ну шоссе́ на гора́х, '''всле́дствие чего́''' бегле́ц был на во́ле.|Police officers blocked the middle of the highway '''as a consequence that''' a fugitive was on the loose.|subst=шоссе́//шоссэ́}}

Output (with subst=)

 1. Lua දෝෂය in Module:languages at line 690: attempt to index local 'sc' (a nil value).

Wikitext

#: {{ux|de|fließen|to flow|q=Germany|inline=1}}
#: {{ux|de|fliessen|to flow|q=Switzerland|q2=Liechtenstein|inline=1}}

Output

 1. fließen (Germany)to flow
  fliessen (Switzerland, Liechtenstein)to flow

See also[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for ux

This is used to show usage examples (not quotations) following a definition line.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
language code1

The language code of the example to be shown

Example
en
Stringrequired
example2

The example to be shown. Use '''bold''' to highlight the current term.

Example
The quick brown '''fox''' jumps over the lazy dog.
Stringrequired
translation3 t translation

The English translation for examples on foreign entries. Use '''bold''' to highlight the current term's translation.

Example
Le rapide '''renard''' brun saute par dessus le chien paresseux.
Stringoptional
transliterationtr

The Latin transliteration for examples in non-Latin script.

Stringoptional
script codesc

The script code, required for certain languages with multiple possible scripts.

Example
Latn
Stringoptional
inlineinline

To include the translation in the same line as the example, separated from the example by em dash, assuming that the example, its translation and transliteration are short enough to fit in a single line. (Set it to 1 to choose inline mode.)

Example
1
Numberoptional
qualifierq

To qualify an example with a region or register, or a type of usage.

Example
informal
Stringoptional
referenceref

To include a reference or link to an originating external site.

URLoptional
literal translationlit

A literal translation of an idiomatic expression in a foreign language.

Example
to fly like plywood over Paris
Stringoptional
substitutionsubst

Substitutions to be applied to handle irregular transliterations in certain languages (e.g. Russian and Yiddish; see example above). If specified, should be one or more substitution expressions separated by commas, where each substitution expression is of the form FROM//TO (FROM/TO is also accepted), where FROM is a Lua pattern and TO is the corresponding replacement expression (see [[WT:LUA]]). The substitutions are applied in order and before transliteration; hence both FROM and TO should be in the source script (e.g. Cyrillic or Hebrew).

Example
шоссе́//шоссэ́
Stringoptional
noenumnoenum

To use in unnumbered sections (not following a definition). It may start the line following the definition or may be prefixed by "<code>#:</code>" for visual aesthetics.

Booleanoptional


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ux/documentation&oldid=27583" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි