අධික අවුරුද්ද

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • සෑම අවුරුදු 4ටම වරක් අධික අවුරුද්දක් එළඹේ. සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට දින 365 ක් වන අතර, අධික අවුරුද්දකට දින 366 කි. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක පෙබරවාරි මාසයට දින 28 ක් වන නමුත් අධික අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසය දින 29ක් වෙයි. අවුරුද්ද දැක්වෙන සංඛ්‍යාව 4 න් බෙදූ විට ඉතිරි නොමැති නම් එම අවුරුද්ද අධික අවුරුද්දකි. උදා: 2004/4=501, එනම් 2004 වසර අධික අවුරුද්දකි. 2017=504, ඉතිරි 1 එනම් 2017 සාමාන්‍ය අවුරුද්දකි
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අධික_අවුරුද්ද&oldid=17914" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි