උපග්‍රන්ථය:කතකනා අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්

මෙම උපග්‍රන්ථය කතකනා අක්ෂරක්‍රමය භාවිතාකර ලියැවෙන අකුරු පිළිබඳ පැහැදිලි කරයි.

Collation[සංස්කරණය]

The gojūon table[සංස්කරණය]

The table below shows the gojūon table with all katakana characters, except alternative versions such as small characters or with diacritics, as they are most commonly organized.

Katakana gojūon table
Row A
(ア段)
Row I
(イ段)
Row U
(ウ段)
Row E
(エ段)
Row O
(オ段)
Section A (ア行)
Section KA (カ行)
Section SA (サ行)
Section TA (タ行)
Section NA (ナ行)
Section HA (ハ行)
Section MA (マ行)
Section YA (ヤ行)
Section RA (ラ行)
Section WA (ワ行)

Iroha ordering system[සංස්කරණය]

Another ordering system is the iroha, based on a Japanese poem that, if written in katakana, each character appears exactly once, similarly to a pangram:

イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネナラムウヰノオクヤマケフコエテアサキユメミシヱヒモセス

Orthographic variations[සංස්කරණය]

Katakana characters with diacritics[සංස්කරණය]

Additional characters with diacritics[සංස්කරණය]

Section WA
Dakuten ("VA")

Additional characters with diacritics (Part 2)[සංස්කරණය]

Section RA
Handakuten ("LA") ラ゚ リ゚ ル゚ レ゚ ロ゚

Small forms[සංස්කරණය]

These are katakana characters written in small size. They often serve functions different from those of their normal-size counterparts.

Additional symbols[සංස්කරණය]

Origins of the characters[සංස්කරණය]

See Appendix:Japanese script.

Unicode[සංස්කරණය]

Katakana script
Unicode.org chart: Katakana (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+30Ax
U+30Bx
U+30Cx
U+30Dx
U+30Ex
U+30Fx
Katakana script
Unicode.org chart: Katakana Phonetic Extensions (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+31Fx
Katakana script (halfwidth)
Unicode.org chart: Halfwidth and Fullwidth Forms (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FF6x
U+FF7x ソ
U+FF8x
U+FF9x
Katakana script (enclosed)
Unicode.org chart: Enclosed CJK Letters and Months (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+32Dx
U+32Ex
U+32Fx  
Katakana script (words written in katakana)
Unicode.org chart: CJK Compatibility (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+330x
U+331x
U+332x
U+333x
U+334x
U+335x