ප්‍රවර්ගය:කතකනා අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
කතකනා අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the කතකනා අක්ෂරක්‍රමය
කතකනා අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
කතකනා අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About කතකනා අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
කතකනා අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:කතකනා අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
කතකනා අක්ෂරක්‍රමය code
Kana
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=කතකනා අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=කතකනා අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය the කතකනා අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the කතකනා අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:කතකනා අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the කතකනා අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Kana කේතය භාවිතා වේ.

කතකනා අක්ෂරක්‍රම Syllabaries වර්ගයට අයත් වේ.

Unicode blocks for characters in this script
Blocks in Kana


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"කතකනා අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.