ප්‍රවර්ගය:කතකනා අක්ෂරක්‍රමය තුළ භාවිතා වන අනුලක්ෂණ

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=කතකනා අක්ෂරක්‍රමය තුළ භාවිතා වන අනුලක්ෂණ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=කතකනා අක්ෂරක්‍රමය තුළ භාවිතා වන අනුලක්ෂණ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

All characters from the කතකනා අක්ෂරක්‍රමය, and their possible variations, such as versions with diacritics and combinations recognized as single characters in any language.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.