ප්‍රවර්ගය:ජපන් කතකනා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජපන් කතකනා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජපන් කතකනා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ජපන් words and terms with katakana forms, sorted by conventional katakana sequence. Katakana is used primarily for transliterations of foreign words, including old Chinese Hanzi not used in shinjitai.

For more information, see Wiktionary:Japanese language.

See also Category:ජපන් hiragana


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ජපන්_කතකනා&oldid=37070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි