ප්‍රවර්ගය:අක්ෂරක්‍රමය අනුව අනුලක්ෂණ

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=අක්ෂරක්‍රමය අනුව අනුලක්ෂණ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=අක්ෂරක්‍රමය අනුව අනුලක්ෂණ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

විවිධ අක්ෂරක්‍රම වලට අදාළ තුළ භාවිතා වන අනුලක්ෂණ අඩංගු ප්‍රවර්ග.