උපග්‍රන්ථය:Welsh pronunciation

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Welsh[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia

සැකිල්ල:wikibooks

The Welsh language[සංස්කරණය]

The Welsh language (called Cymraeg in Welsh) has 28 letters. The Latin alphabet is used (i.e. as in English, French, Polish, etc.), but letters sometimes represent different sounds in Welsh, which can be confusing to English speakers.

There are no silent letters. Every letter has a sound, and the sound is vocalized in spoken Welsh. The letters K, Q, V, X and Z are not included in the Welsh alphabet, but are sometimes found in borrowed words. When present, these letters have their English sounds, except for Z, which tends to be /s/ in North Wales.

There are regional differences in Welsh pronunciation, but standard Welsh is understood by Welsh speakers everywhere. The pronunciation guide below approximates the Welsh letter sounds by using standard English examples.

IPA for Welsh[සංස්කරණය]

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Welsh pronunciations in Wiktionary entries.

See Welsh phonology at Wikipedia for a more thorough look at the sounds of Welsh.

Consonants
IPA Examples English equivalent
b bach, cwbl, mab
Sbaen[1]
be
Spain
d dydd, cadw, tad
stafell[1]
do
stable
diawl (colloquial), garej just
ð ddydd, deuddeg the
f ffenest, cyffredin, ei phen, triphlyg, find
ɡ glân, cegin, cig
sgôr[1]
get
score
h haul, gwahanol have
j iaith, geiriadur you
k cig, acw, ac can
l leicio, ei lyfr, Alban, bol like
ɬ llyfr, cyllell No English equivalent; similar to the voiceless l in please but with considerably more friction
m mab, cymaint, dim me
fy mhen wormhole
n nerth, anadlu, gwyn no
fy nhad unhappy
ŋ fy ngwely, rhwng, dangos[2] thing, finger
ŋ̊ yng Nghymru, anghywir Shanghai
p pen, copa, map please
r radio, ei restr, garw, r right but trilled
rhestr, anrheg Voiceless r as in pretty but trilled
s Saesnes, sisis see
ʃ siop, brwsh she
t tatws, at time
matsien, cwtsh, wats chance
θ ei thad, athro, peth think
v faint, ei fab, afal, arf very
w wedyn, ei wraig was
χ chwaer, ei chath, bwlch No common English equivalent; Scots loch or Yinglish chutzpah
z sw, bysys (South Wales) zoo
Monophthongs
IPA Examples English equivalents
a sant, pàs pant, fan
[3] mab, sâl father
peth, trên face (but monophthongal, as in Welsh English)
ə ynysig about
ɛ perth, mès well
hir, tîm
llun, bûm, cryf, tŷ (South Wales)
be
ɪ dim, sgìl
punt, gwyn (South Wales)
it
ɨː llun, bûm, cryf, tŷ (North Wales) tea, keen
ɨ̞ punt, gwyn (North Wales) fin, pinch
bro, ôl roar, thaw
ɔ bron, bòs cloth
mwg, dŵr you, fool
ʊ cwm, mg good
Diphthongs
IPA (North Wales) IPA (South Wales) Examples English equivalents
ai̯ ai̯ tai eye
aɨ̯ cau
aːɨ̯ cae
aːi̯ dramâu
aːi̯ câi
au̯ au̯ llawn cow
aːu̯ llaw
ei̯[4] ei̯[4] tei (most accents) day
eɨ̯[4] teulu, gaeaf (most accents)
eːu̯ ɛu̯ llew
əi̯ əi̯ y'i
tei (some dialects)
əɨ̯ y'u
teulu, gaeaf (some dialects)
ɛu̯ ɛu̯ ewch
ɪu̯ ɪu̯ lliw
ɨ̞u̯ Duw, llyw
ou̯ ou̯ llowcio
oːi̯ oːi̯ trôi
oːɨ̯ ɔi̯ oes
ɔi̯ lloi boy
ɔɨ̯ cyffrous
uːɨ̯ ʊi̯ mwy
ʊɨ̯ mwyaf
Other symbols used in transcription of Welsh pronunciation
IPA Explanation
ˈ Primary stress (placed before the stressed syllable), for example ysgrifenyddes /əsɡrɪvɛˈnəðɛs/
 1. 1.0 1.1 1.2 The distinction between voiced and voiceless stops is neutralized after /s/, where they are realized as voiceless unaspirated stops [sp st sk], in Welsh as in English. Although in English the voiceless phonemes /p t k/ are considered to be underlying, in Welsh it is traditional to consider the voiced phonemes /b d ɡ/ as underlying, a practice we continue at Wiktionary.
 2. dangos has a voiced velar plosive after the velar nasal, /ŋɡ/, as in English finger. However its usual pronunciation in north Wales is without the /ɡ/.
 3. The long counterpart to short /a/ is sometimes misleadingly transcribed /ɑ/. This is often found in solely quality-distinctive transcriptions to avoid using a length mark. The actual pronunciation of the long low vowel is [aː], which makes the vowel pair unique in that there is no significant quality difference.
 4. 4.0 4.1 4.2 The diphthongs /ei̯/ and /eɨ̯/ are traditionally transcribed /əi̯/ and /əɨ̯/, but this pronunciation is no longer current in most accents.

The Welsh alphabet[සංස්කරණය]

Vowels[සංස්කරණය]

The vowels are A, E, I, O, U, W, and Y. All the vowels can be lengthened by the addition of a circumflex, properly called acen grom ('convex accent', or 'crooked accent') in Welsh, but often known by the familiar/juvenile name to bach (lit. 'little roof').

a is always as in can, ham, or man, never long as in may. The Welsh words am and ac are pronounced as they would be in English.
e by itself is always as in get, pet, and let. However, the letter E has a different sound in the three diphthongs.
i has the I sound as in bin or pin, or a long E sound as in seen or queen.
o has the O sound as in hot or the long sound as in toe.
u has the sound of long EE, as in see.
w has the sound of OO as in boot and shoot, or of U as in pull. Note, however, that W can also be used as a consonant with the English W sound.
y has two different sounds. In one-syllable words (llyn), and in the last syllable of polysyllabic words (estyn), it is a shortened EE sound as at the end of happy. (Note the different sound in ywy, however). In other contexts (in non-final syllables of polysyllabic words) it is pronounced as the obscure vowel schwa, as in the first syllable of the English word about (e.g. ystyr, pronounced uh s t ii r, where uh represents schwa).
The preceding rules for y apply to South Welsh accents. In areas of North Wales, the non-schwa pronunciation of y is less like English EE and more of a guttural sound, formed further back in the mouth.

Diphthongs[සංස්කරණය]

Ae, Ai and Au are all pronounced as English eye.
Aw has the sound of ow as in how and now.
Eu and Ei are pronounced as long A, or the ay sound in say.
Ew is difficult for English speakers because there is no direct equivalent. It is approximately eh-oo or ow-oo, but the correct sound is between those examples.
Iw or I'w is ee-you with the ee sound very short. It is similar to the English yew.
Oe has the sound of Oi or Oy.
Ow is pronounced the same as English row, tow, or throw.
Wy has the sound of oo-ee or a short Wi sound as in win.
Yw or Y'w is the same as Iw above.
Ywy (considered a diphthong even though it has three letters) has the sound of ow-ee as in the name Howie.

Consonants[සංස්කරණය]

 • B is the same as English B as in beer.
 • C is the Welsh K. It is always hard, as in can or cane, never soft as in once.
 • Ch is a glottal Kh sound, as in the Scottish loch.
 • D is the same as English D as in dog.
 • Dd has the sound of voiced TH, as in this or there.
 • F always has the sound of V, as in have or very.
 • Ff is the same as English F as in first.
 • G is always hard as in go or good, never soft as in manage.
 • Ng has the English NG sound as in singer, though in some words it has the NG+G sound of finger.
 • H is the same as English H, but it is always pronounced, never silent.
 • J is found only in loanwords and has the same value as English J in jet.
 • L is the same as English L as in long.

සැකිල්ල:listen

 • Ll is a sound with no English equivalent. It is a voiceless alveolar lateral fricative formed by pronouncing L while allowing air to escape around the tongue; the English thl of athlete (or slat pronounced with a lisp) is vaguely similar.
 • M is the same as English M as in many.
 • N is the same as English N as in no or never.
 • P is the same as English P as in poor or party.
 • Ph is the same as ff
 • R is the same as English R as in right, but tapped.
 • Rh is pronounced as HR; that is, a slight H sound comes before the R sound.
 • S is the same as English S as in say.
 • Si is the same as English Sh as in show.
 • T is the same as English T as in turn.
 • Th is English voiceless TH, as in think or three. Note difference from the voiced Dd.
 • W, when used as a consonant, has the English W sound as in work.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උපග්‍රන්ථය:Welsh_pronunciation&oldid=27084" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි