තයිලකොයිඩ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉංග්‍රීසි


ඉංග්‍රීසි Thylakoids

සිංහල - හරිතලව තුළ ඇති පංජර කණිකා

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තයිලකොයිඩ&oldid=10698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි