ප්‍රවර්ගය:අයිස්ලන්ත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
අයිස්ලන්ත භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
අයිස්ලන්ත භාෂාව edition of Wiktionary
is.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about අයිස්ලන්ත භාෂාව
Icelandic language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to අයිස්ලන්ත භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
අයිස්ලන්ත භාෂාව
Considerations
Considerations
අයිස්ලන්ත භාෂාව considerations
Wiktionary:About අයිස්ලන්ත
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
අයිස්ලන්ත භාෂාව entry
අයිස්ලන්ත
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=අයිස්ලන්ත භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=අයිස්ලන්ත භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය අයිස්ලන්ත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in අයිස්ලන්ත.

අයිස්ලන්තබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඅයිස්ලන්ත
Language codeis
Language family Insular Scandinavian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ294


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"අයිස්ලන්ත භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 11 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 11 ද වෙති.