ප්‍රවර්ගය:ආමේනියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Middle Armenian language සහ Category:Old Armenian language
ආමේනියානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ආමේනියානු භාෂාව edition of Wiktionary
hy.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ආමේනියානු භාෂාව
Armenian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ආමේනියානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ආමේනියානු භාෂාව
Considerations
Considerations
ආමේනියානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About ආමේනියානු
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ආමේනියානු භාෂාව entry
ආමේනියානු
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ආමේනියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ආමේනියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ආමේනියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in the Caucasus, Armenia, Artsakh, Cyprus, Georgia, Iran, Lebanon, රුසියාව, Syria, and Turkey.

ආමේනියානුබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameආමේනියානු
Aliases
  • Modern Armenian
Varieties
  • Eastern Armenian
  • Western Armenian
Language codehy
Language family Armenian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ8785


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.