ප්‍රවර්ගය:ආමේනියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Middle Armenian language සහ Category:Old Armenian language
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ආමේනියානු

මෙය ආමේනියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය the Caucasus, Armenia, Artsakh, Cyprus, Georgia, Iran, Lebanon, රුසියාව, Syria, and Turkey තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ආමේනියානු බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameආමේනියානු
Aliases
  • Modern Armenian
Varieties
  • Eastern Armenian
  • Western Armenian
Language codehy
Language family Armenian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ8785


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.