ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි 6-syllable words

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි 6-syllable words namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි 6-syllable words namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි words that are pronounced in 6 syllables.


"ඉංග්‍රීසි 6-syllable words" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.