ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි ellipses

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි ellipses namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි ellipses namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි terms that are shortened versions of longer expressions.


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.