ප්‍රවර්ගය:උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල් namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල් namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This category concerns the topic: names of රටවල් in උතුරු ඇමෙරිකාව.

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • "aa:උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්" ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

NOTE: This is a name category. It should contain names of specific උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්, not merely terms related to උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්, and should also not contain general terms for types of උතුරු ඇමෙරිකාව තුළ රටවල්.


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.