ප්‍රවර්ගය:එස්තෝනියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
එස්තෝනියානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
එස්තෝනියානු භාෂාව edition of Wiktionary
et.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about එස්තෝනියානු භාෂාව
Estonian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to එස්තෝනියානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
එස්තෝනියානු භාෂාව
Considerations
Considerations
එස්තෝනියානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About එස්තෝනියානු
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
එස්තෝනියානු භාෂාව entry
එස්තෝනියානු
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=එස්තෝනියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=එස්තෝනියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය එස්තෝනියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Estonia and Russia.

එස්තෝනියානුබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඑස්තෝනියානු
Language codeet
Language family Finnic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9072


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.