ප්‍රවර්ගය:එස්පෙරාන්තො නාම පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

එස්පෙරාන්තො terms that indicate people, beings, things, places, phenomena, qualities or ideas."එස්පෙරාන්තො නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.