ප්‍රවර්ගය:එස්පෙරාන්තො සැකිලි

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො සැකිලි namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො සැකිලි namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

එස්පෙරාන්තො templates, which contain reusable wiki code that helps with creating and managing entries.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.