ප්‍රවර්ගය:චීන සංඛ්‍යාංක

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=චීන සංඛ්‍යාංක

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=චීන සංඛ්‍යාංක

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » චීන » පාඨ » සංඛ්‍යාංක

චීන terms that quantify nouns.


"චීන සංඛ්‍යාංක" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.