ප්‍රවර්ගය:ජපන් නාම විශේෂණ පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජපන් නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජපන් නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ජපන් terms that give attributes to nouns, extending their definitions.Japanese adjectives that inflect are categorized into い-adjectives, also called i-adjectives, and な-adjectives, also called na-adjectives, quasi-adjectives, or adverbial nouns) by their inflection types. This category also includes たり-tari adjectives, also known as たる-taru adjectives, which do not inflect but can modify a noun with たる (taru) or a verb with と (to.) Entries in this category use the template {{ja-adj}}.

"ජපන් නාම විශේෂණ පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.