ප්‍රවර්ගය:ඩෙන්මාර්ක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව edition of Wiktionary
da.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Danish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ඩෙන්මාර්ක භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Considerations
Considerations
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව considerations
Wiktionary:About ඩෙන්මාර්ක
Reference templates (0)
Entry
Entry
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව entry
ඩෙන්මාර්ක
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ඩෙන්මාර්ක භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ඩෙන්මාර්ක භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඩෙන්මාර්ක

මෙය ඩෙන්මාර්ක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ඩෙන්මාර්කය, the Faroe Islands, Greenland, සහ ජර්මනිය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ඩෙන්මාර්ක බස පිළිබඳ තොරතුරු:

Edit language data
Canonical nameඩෙන්මාර්ක
Language codeda
Language family North Germanic
Ancestors
Scripts
WikidataQ9035

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

U

  • User da(ප්‍ර 1, පිටු 1)