ප්‍රවර්ගය:ඩෙන්මාර්ක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව edition of Wiktionary
da.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Danish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ඩෙන්මාර්ක භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව
Considerations
Considerations
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව considerations
Wiktionary:About ඩෙන්මාර්ක
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ඩෙන්මාර්ක භාෂාව entry
ඩෙන්මාර්ක
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඩෙන්මාර්ක භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඩෙන්මාර්ක භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ඩෙන්මාර්ක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ඩෙන්මාර්කය, the Faroe Islands, Greenland, and ජර්මනිය.

ඩෙන්මාර්කබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඩෙන්මාර්ක
Language codeda
Language family East Scandinavian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9035


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

U

  • User da(ප්‍ර 1, පිටු 1)