ප්‍රවර්ගය:තායි අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
තායි අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the තායි අක්ෂරක්‍රමය
තායි අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
තායි අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About තායි අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
තායි අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:තායි අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
තායි අක්ෂරක්‍රමය code
Thai
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » අක්ෂර ක්‍රම සියල්ල » වර්ගය අනුව අක්ෂරක්‍රම » අබුගිඩා » තායි අක්ෂරක්‍රමය

මෙය the තායි අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the තායි අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:තායි අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the තායි අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Thai කේතය භාවිතා වේ.

තායි අක්ෂරක්‍රම අබුගිඩා වර්ගයට අයත් වේ. The characters of Thai are found in the Unicode block Thai (U+0E00–U+0E7F)


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"තායි අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.