ප්‍රවර්ගය:දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය
දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය code
Deva
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » අක්ෂර ක්‍රම සියල්ල » වර්ගය අනුව අක්ෂරක්‍රම » අබුගිඩා » දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය

මෙය the දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Deva කේතය භාවිතා වේ.

දේවනාගරි අක්ෂරක්‍රම අබුගිඩා වර්ගයට අයත් වේ.

Unicode blocks for characters in this script
Blocks in Deva


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.