ප්‍රවර්ගය:ප්‍රංශ සංඥා නාම පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ප්‍රංශ සංඥා නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ප්‍රංශ සංඥා නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ප්‍රංශ nouns that indicate individual entities, such as names of persons, places or organizations.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"ප්‍රංශ සංඥා නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.