ප්‍රවර්ගය:ප්‍රංශ භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Old French language සහ Category:Middle French language
ප්‍රංශ භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ප්‍රංශ භාෂාව edition of Wiktionary
fr.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ප්‍රංශ භාෂාව
French language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ප්‍රංශ භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ප්‍රංශ භාෂාව
Considerations
Considerations
ප්‍රංශ භාෂාව considerations
Wiktionary:About ප්‍රංශ
Reference templates (1)
Bibliography
Entry
Entry
ප්‍රංශ භාෂාව entry
ප්‍රංශ
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ප්‍රංශ භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ප්‍රංශ භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Algeria, බෙල්ජියම, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, කැනඩාව, the Central African Republic, Chad, the Comoros, Côte d'Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, ප්‍රංශය, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Guadeloupe, Guinea, Haiti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Monaco, Morocco, New Caledonia, Niger, the Republic of the Congo, Réunion, Rwanda, Saint-Martin, Saint Pierre and Miquelon, Senegal, the Seychelles, Switzerland, Syria, Togo, Tunisia, the United States of America, Vanuatu, and Wallis and Futuna.

ප්‍රංශබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameප්‍රංශ
Aliases
 • Modern French
Varieties
 • African French
 • Algerian French
 • Alsatian French
 • Antilles French
 • Atlantic Canadian French
 • Belgian French
 • Congolese French
 • European French
 • French French
 • Haitian French
 • Ivorian French
 • Lorraine French
 • Louisiana French
 • Luxembourgish French
 • Malian French
 • Marseille French
 • Missourian French
 • Moroccan French
 • Newfoundland French
 • North American French
 • Picard French
 • Provençal French‎
 • Quebec French
 • Réunion French
 • Rwandan French
 • Tunisian French
 • West African French
Language codefr
Language family Oïl භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ150


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 8 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 8 වේ.

 

U

"ප්‍රංශ භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 9 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 9 ද වෙති.