ප්‍රවර්ගය:Proto-Italic භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Proto-Italic භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Proto-Italic භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Proto-Italic භාෂාව
Proto-Italic language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Proto-Italic භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Proto-Italic භාෂාව considerations
Wiktionary:About Proto-Italic
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Proto-Italic භාෂාව entry
Proto-Italic
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Proto-Italic භාෂාව namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Proto-Italic භාෂාව namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Proto-Italic භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Italicබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Italic
Language codeitc-pro
Language family Italic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ17102720

Proto-Italic is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Italic should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Proto-Italic_භාෂාව&oldid=24943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි