ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව කෙටි කිරීම් ආකාර

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » Umbrella metacategories » භාෂාව අනුව පද, නිරුක්ති උප ප්‍රවර්ග අනුව » කෙටි කිරීම් ආකාර

මෙහි දැක්වෙන ප්‍රවර්ග වල අන්තර්ගත වන්නේ, terms that are shortened forms of other words or word combinations.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 8 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 8 වේ.