ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » Umbrella metacategories » භාෂාව අනුව ප්‍රවේශ නඩත්තු උපප්‍රවර්ග » පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත

මෙහි දැක්වෙන ප්‍රවර්ග වල අන්තර්ගත වන්නේ, entries that contain usage examples that were added using templates such as Template:ux. For requests related to this category, see [[:Category:Requests for example sentences in {{{langname}}}]]. See also [[:Category:Requests for collocations in {{{langname}}}]] and [[:Category:Requests for quotations in {{{langname}}}]].

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 7 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 7 වේ.