ප්‍රවර්ගය:රුසියානු පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=රුසියානු පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=රුසියානු පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

රුසියානු entries that contain usage examples that were added using templates such as {{ux}}.

For requests related to this category, see Category:Requests for example sentences in රුසියානු. See also Category:Requests for collocations in රුසියානු and Category:Requests for quotations in රුසියානු.


"රුසියානු පද, භාවිත නිදර්ශන සහිත" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.