ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව සංයුක්ත පද

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව සංයුක්ත පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව සංයුක්ත පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » Umbrella metacategories » භාෂාව අනුව පද, නිරුක්ති උප ප්‍රවර්ග අනුව » සංයුක්ත පද

මෙහි දැක්වෙන ප්‍රවර්ග වල අන්තර්ගත වන්නේ, terms composed of two or more stems.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.