ප්‍රවර්ගය:ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග නාම පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග නාම පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ස්පාඤ්ඤ නාම පද of masculine gender, i.e. belonging to a gender category that contains (among other things) male beings.


"ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.