ප්‍රවර්ගය:ස්වීඩන් කෙටි යෙදුම්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ස්වීඩන් කෙටි යෙදුම්

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ස්වීඩන් කෙටි යෙදුම්

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ස්වීඩන් » කෙටි කිරීම් ආකාර » කෙටි යෙදුම්

ස්වීඩන් abbreviated words or groups of words.


"ස්වීඩන් කෙටි යෙදුම්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

&