ප්‍රවර්ගය:සිංහල අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the සිංහල අක්ෂරක්‍රමය
සිංහල අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
සිංහල අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About සිංහල අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
සිංහල අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:සිංහල අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
සිංහල අක්ෂරක්‍රමය code
Sinh
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » අක්ෂර ක්‍රම සියල්ල » වර්ගය අනුව අක්ෂරක්‍රම » අබුගිඩා » සිංහල අක්ෂරක්‍රමය

මෙය the සිංහල අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the සිංහල අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:සිංහල අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the සිංහල අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Sinh කේතය භාවිතා වේ.

සිංහල අක්ෂරක්‍රම අබුගිඩා වර්ගයට අයත් වේ. The characters of Sinh are found in the Unicode block සිංහල (U+0D80–U+0DFF)


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.