ප්‍රවර්ගය:හංගේරියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
හංගේරියානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
හංගේරියානු භාෂාව edition of Wiktionary
hu.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about හංගේරියානු භාෂාව
Hungarian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to හංගේරියානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
හංගේරියානු භාෂාව
Considerations
Considerations
හංගේරියානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About හංගේරියානු
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
හංගේරියානු භාෂාව entry
හංගේරියානු
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=හංගේරියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=හංගේරියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය හංගේරියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Hungary, Romania, Slovakia, Ukraine, Croatia, and Serbia.

හංගේරියානුබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameහංගේරියානු
Aliases
  • Magyar
Language codehu
Language family Ugric භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9067


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.