ප්‍රවර්ගය:ෆින්ලන්ත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ෆින්ලන්ත භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ෆින්ලන්ත භාෂාව edition of Wiktionary
fi.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ෆින්ලන්ත භාෂාව
Finnish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ෆින්ලන්ත භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ෆින්ලන්ත භාෂාව
Considerations
Considerations
ෆින්ලන්ත භාෂාව considerations
Wiktionary:About ෆින්ලන්ත
Reference templates (0)
Entry
Entry
ෆින්ලන්ත භාෂාව entry
ෆින්ලන්ත
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ෆින්ලන්ත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ෆින්ලන්ත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ෆින්ලන්ත

මෙය ෆින්ලන්ත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය, and රුසියාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ෆින්ලන්ත බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameෆින්ලන්ත
Aliases
  • Suomi
Language codefi
Language family Finnic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ1412

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

U

  • User fi(ප්‍ර 1, පිටු 2)