ප්‍රවර්ගය:Italy තුළ භාවිතා වන භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Italy තුළ භාවිතා වන භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Italy තුළ භාවිතා වන භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Italy තුළ භාවිතා වන භාෂා (including sublects) සඳහා වන ප්‍රවර්ග.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

L