ප්‍රවර්ගය:Norwegian Nynorsk භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මේවාත් බලන්න: Category:Norwegian language සහ Category:Norwegian Bokmål language
Norwegian Nynorsk භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Norwegian Nynorsk භාෂාව edition of Wiktionary
nn.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Norwegian Nynorsk භාෂාව
Nynorsk
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Norwegian Nynorsk භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Norwegian Nynorsk භාෂාව considerations
Wiktionary:About Norwegian Nynorsk
Reference templates (0)
Entry
Entry
Norwegian Nynorsk භාෂාව entry
Norwegian Nynorsk
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Norwegian Nynorsk භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Norwegian Nynorsk භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Norwegian Nynorsk

මෙය Norwegian Nynorsk භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය Norway තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

Norwegian Nynorsk බස පිළිබඳ තොරතුරු:

Edit language data
Canonical nameNorwegian Nynorsk
Aliases
  • New Norwegian
  • Nynorsk
Language codenn
Language family North Germanic
Ancestors
Scripts
WikidataQ25164

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

U

  • User nn(ප්‍ර 1, පිටු 1)