වික්ෂනරි:ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Application-certificate Gion.svg මෙය වික්ෂනරි ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශයන් සහ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී යොදා ගන්නා පිටුවල එකතුවකි.. ජන්දයකින් තොරව මෙය වෙන්ස් නොකල යුතුය
ප්‍රතිපත්ති: CFI - පිටු සැකසුම - BLOCK - නැවත යොමු - BOTS - QUOTE - DELETE - NPOV - AXX

වික්ෂනරිය යනු සමූහික උත්සාහයක් මත් ගොඩ නැගෙන ව්‍යාපෘතියකි. එය පොදු අරමුණක් උදෙසා ගමන් කරනාතර මෙම ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන් එම කටයුත්තේදී ඔබට ඉදිරියට යෑමට සහයෝගය දක්වනු ඇත.

මූලික ප්‍රතිපත්ති[සංස්කරණය]

වික්ෂනරියට කිසියම් දායකත්වයක් දැක්වීමට ප්‍රථම වික්ෂනරියේ සියළුම ප්‍රතිපත්ති ඔබ විසින් කියවිය යුතු නොවේ. කෙසේ නමුත් වික්ෂනරියේ මූලික ප්‍රතිපත්තීන් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ. මේවා තරයේ සිහියේ තබා කටයුතු කිරීමෙන් වික්ෂනරියේ දියුණුව මෙන්ම එලදායීතාව වැඩි කර ගත හැකිය.

  1. වික්ෂනරිය ශබ්දකෝෂයක්, වාක්සම්ප්‍රදායක් හා පර්යාය කෝෂයක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය
  2. වික්ෂනරිය බහු භාෂා වේ ඕනෑ ම භාෂාවක වචනයක් අන්තර්ගත විය හැකි අතර විස්තර කිරීම් සිංහලෙන් පමණක් විය යුතු ය​.
  3. ප්‍රකාශන අයිතීන් සුරකින්න. Wiktionary is a free dictionary licensed under the terms of the GNU Free Documentation License. Submitting work which infringes copyrights threatens our objective to build a truly free dictionary that anyone can redistribute, and could lead to legal problems. See Wiktionary copyrights for more information.
  4. අන්තගාමී නොවන්න Entries should be written from a neutral point of view, representing all usages fairly and sympathetically.
  5. අනෙකුත් පරිශීලකයින් ගරු කරන්න Wiktionary contributors come from many different countries and cultures, and have widely different views. Treating others with respect is key to collaborating effectively in building this Wiktionary. For some guidelines, see Wiktionary:Civility and Wiktionary:Dispute resolution.

Policies are listed alphabetically by topic at Wiktionary:Index to Policies.