වික්ෂනරි:Bots

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

User:SpaceBirdyBot[සංස්කරණය]

Hello, I am running my Bot User:SpaceBirdyBot as interwikibot on is.wikt (and de,es,pt,ga,af,fo,nah,scn,nl,sv,ro) lately because not all links are catched by the current active bots there. If You are interested I can set my bot to run here also.

I am using SVN pywikipedia (latest) and run it using

interwiki.py -wiktionary -autonomous -force -noauto -nobacklink -noshownew -neverlink:fur,ilo,nov,sco
 • Botmaster: is:Notandi:Spacebirdy
 • Bot's name:User:SpaceBirdyBot
 • List of bot flags on other Wiktionarys:af,ar,co,ca,oc,da,de,el,es,it,is,pt,ga,gd,af,fo,nah,scn,nl,sv,ro,yi,zh-min-nan,...
 • Purpose:interwiki
 • Technical details:svn pywikipediabot, latest versions

Best regards, --Spacebirdy 22:16, 6 ජූලි 2008 (UTC)

Support[සංස්කරණය]

 1. Support --Piolinfax (Talk) 16:25, 10 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Oppose[සංස්කරණය]

Comments[සංස්කරණය]

Bot flag set --Dungodung 23:22, 22 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Thanks, Dungodung :) --Piolinfax (Talk) 11:11, 8 පෙබරවාරි 2009 (UTC)

User:RobotGMwikt[සංස්කරණය]

I also request botstatus for this interwiki bot, run by m:User:GerardM, thanks, --Spacebirdy 22:16, 6 ජූලි 2008 (UTC)

Support[සංස්කරණය]

 1. Support --Piolinfax (Talk) 16:25, 10 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Oppose[සංස්කරණය]

Comments[සංස්කරණය]

Bot flag set --Dungodung 23:22, 22 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Thanks, Dungodung :) --Piolinfax (Talk) 11:11, 8 පෙබරවාරි 2009 (UTC)

User:VolkovBot[සංස්කරණය]

I propose to give the bot flag to VolkovBot as well. VolkovBot, run by w:ru:User:Volkov performs the same tasks as SpaceBirdyBot and RobotGMwikt plus adding category links. I know VolkovBot's work in many other Wiktionaries: it is good and reliable. --Piolinfax (Talk) 16:25, 10 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Support[සංස්කරණය]

 1. Support --Piolinfax (Talk) 16:25, 10 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Oppose[සංස්කරණය]

Comments[සංස්කරණය]

User:Interwicket[සංස්කරණය]

I request bot flag for Interwicket. Interwicket is run by en:User:Robert Ullmann and is a highly efficient and reliable bot and his botmaster is responsive to the policies of the many projects where the bot runs --Piolinfax (Talk) 11:11, 8 පෙබරවාරි 2009 (UTC)

Support[සංස්කරණය]

 1. Support --Piolinfax (Talk) 11:11, 8 පෙබරවාරි 2009 (UTC)

Oppose[සංස්කරණය]

Comments[සංස්කරණය]

Luckas-bot[සංස්කරණය]

Best regards, --Luckas Blade 22:48, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

GedawyBot[සංස්කරණය]

Thanks in advance.--محمد الجداوي 15:37, 27 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

Done. Bennylin 11:28, 3 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

CarsracBot[සංස්කරණය]

 • Botmaster: Carsrac
 • Bot's name: User:Carsrac
 • List of bot flags on other Wiktionarys: list
 • Purpose:interwiki
 • Technical details:svn pywikipediabot, latest versions

Thanks.-- Carsrac 18:43, 23 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

HydrizBot[සංස්කරණය]

 • Botmaster: Hydriz
 • Bot's name: User:HydrizBot
 • List of bot flags on other Wiktionaries: full list
 • Purpose: interwiki
 • Technical details: pywikipediabot, latest versions

Regards. --Hydriz (සාකච්ඡාව) 08:06, 21 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)

UT-interwiki-Bot[සංස්කරණය]

Please let me know, if you need some test edits. Greetings from Austria. --Udo T. (සාකච්ඡාව) 18:50, 15 ජූනි 2016 (යූටීසී)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:Bots&oldid=17168" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි