පරිශීලක:Piolinfax

Wiktionary වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ºPages to delete
This

I would like to develop some basic structure and give some content to si.wikt.

From time to time I may be leaving below words or phrases (in bold) I will need to perform this task. If you can provide translations for all or some of these words to Sinhala, please leave me a message in si.wikt.

What is the better order for these characters?[සංස්කරණය]

    ං    ඃ    අ    ආ    ඇ    ඈ    ඉ    ඊ    උ    ඌ    ඍ    ඎ    ඏ

    ඐ    එ    ඒ    ඓ    ඔ    ඕ    ඖ    ක    ඛ    ග    ඝ    ඞ    ඟ

    ච    ඡ    ජ    ඣ    ඤ    ඥ    ඦ    ට    ඨ    ඩ    ඪ    ණ    ඬ    ත    ථ    ද

    ධ    න    ඳ   ප    ඵ    බ    භ    ම    ඹ    ය    ර    ල        

    ව    ශ    ෂ    ස    හ    ළ    ෆ    ්    ා

    ැ    ෑ    ි    ී    ු    ූ   ෙ    ෙ    ේ    ෛ ො   ෝ    ෞ    ෟ

    ෲ    ෳ    ෴

Words or phrases to be translated (in bold)[සංස්කරණය]

 • Parts of speech (or Grammatical categories):
 • Language templates:


You can leave me messages as well in my user talk page in es.wikt


Basic structural vocabulary already translated[සංස්කරණය]

Thanks, හෙළසෙබළ & Lee! :)

 • Noun: නාම පදය
 • Nouns: නාමපද
 • Adjective: නාම විශේෂණය
 • Adjectives: නාමවිශේෂණ
 • Verb: ක්‍රියා පදය
 • Verbs: ක්රියාපද
 • Pronoun: සර්වනාමය
 • Pronouns: සර්වනාම
 • Adverb: ක්‍රියා විශේෂණය
 • Adverbs: ක්රියා විශේෂණ
 • Numeral: සංඛ්‍යාංකය
 • Numerals: සංඛ්යාංක
 • Language: භාෂාව
 • Languages: භාෂා
 • Translation: පරිවර්තනය
 • Translations: පරිවර්තන
 • Pronunciation: උච්චාරණය

 • English nouns: ඉංග්‍රීසි නාම පද
 • English adjectives: ඉංග්‍රීසි විශේෂණ පද
 • English verbs: ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා පද
 • English adverbs: ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා විශේෂණ පද
 • Spanish nouns: ස්පාඤ්ඤ නාම පද
 • Spanish adjectives: ස්පාඤ්ඤ විශේෂණ පද
 • Spanish verbs: ස්පාඤ්ඤය ක්‍රියා පද
 • Spanish adverbs: ස්පාඤ්ඤ ක්‍රියා විශේෂණ පද
 • German nouns: ජර්මානු නාම පද
 • German adjectives: ජර්මානු විශේෂණ පද
 • German verbs: ජර්මානු ක්‍රියා පද
 • German adverbs: ජර්මානු ක්‍රියා විශේෂණ පද
 • Icelandic nouns: අයිස්ලන්ත නාම පද
 • Icelandic adjectives: අයිස්ලන්ත විශේෂණ පද
 • Icelandic verbs: අයිස්ලන්ත ක්‍රියා පද
 • Icelandic adverbs: අයිස්ලන්ත විශේෂණ පද
 • Synonyms:සමානාර්ථ පද
 • Antonyms:විරුද්ධාර්ථ පද
 • Femenine (grammatical gender):ස්ත්‍රී ලිංග
 • Masculino (grammatical gender):පුරුෂ ලිංග
 • Neuter (grammatical gender):නපුංසක ලිංග
 • Sinhala nouns: සිංහල නාමපද
 • Sinhala adjectives:සිංහල වි‍ශේෂණ පද
 • Sinhala verbs:සිංහල ක්‍ර්යා පද
 • Sinhala adverbs:ක්‍රියා වි‍ශේෂණ
 • Hindi nouns: හින්දි නාමපද
 • Hindi adjectives: හින්දි වි‍ශේෂණ පද
 • Hindi verbs: හින්දි ක්‍ර්යා පද
 • Hindi adverbs: හින්දි වි‍ශේෂණ


පරිවර්තන[සංස්කරණය]

 • Simple English සරල ඉංග්‍රීසි
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Piolinfax&oldid=6362" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි