වික්ෂනරි:සාකච්ඡා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


[සංස්කරණය]

I think we have to localized the logo for sinhala Wiktionary. Anyone has created one? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:31, 24 ජූනි 2010 (යූටීසී)

WiktionarySi.png
I have created new logo for the sinhala wiktionary. If this logo is OK, we can create a bug to replace existing logo. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:54, 25 ජූනි 2010 (යූටීසී)
Image has scaled to 135x135 px. Added to here also.
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary/logo/refresh/localization_text -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:29, 28 ජූනි 2010 (යූටීසී)
සිංහල වික්ෂනරියේ logo වෙනස් වූ වගයි. It is happy to say that, Sinhala Wiktionary logo has localized. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:21, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)


namespace change[සංස්කරණය]

Hi.
I'm going to create a new bug to change the Wiktionary: namespace to වික්ෂනරි: Here is the change.

$wgMetaNamespace = "වික්ෂනරි";
$wgMetaNamespaceTalk = "වික්ෂනරි_සාකච්ඡාව";
$wgNamespaceAliases = array('Wiktionary' => NS_PROJECT, 'Wiktionary_talk' => NS_PROJECT_TALK);
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:43, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී)
It has Done. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:28, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)

No of articles in main page[සංස්කරණය]

Hi guys, It seems we have a problem with no of article in main page. it doesn't updates properly. Have anyone noticed that? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:31, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)

This has Fixed. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:46, 2 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

සැකිලි පරිවර්තනය[සංස්කරණය]

මෙම අඩවියේ පවත්නා ඇතැම් සැකිලි සිංහල බසට පරිවර්තනය කර නොමැත. ඒවා සිංහලට පරිවර්තනය කළ/නොකළ යුතු ද? --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 17:32, 2 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

සැකිලි පරිවර්ථනය අනිවාර්ය නොවේ. හැකිනම් පරිවර්ථනය කරන්න. සමහර සැකිලි බොහෝ සෙයින් භාවිතාවන බැවින් සැකිලි පරිවර්ථනයේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:45, 2 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

How to add new words?[සංස්කරණය]

Hi, I want to know how we can add new words and definitions to the Wiktionary. Thank you! Pasanbhathiya2 09:30, 11 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

Replied in your talk page. Thank you! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:38, 13 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

නම හරි ද​?[සංස්කරණය]

වික්‍ෂනරි ද​? විකිෂනරි ද​? අනංගයා 15:44, 29 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

Wiktionary තමා ඉංග්‍රීසි නම. මෙක කියැවෙන්නේ වික්‍ෂනරි කියලා නේද? විකි කියලා නෙමෙයි නේද?-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:20, 30 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
හරි හරි මට දැනුයි තේරුණෙ :) අනංගයා 04:00, 30 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)

Universal Language Selector to replace Narayam and WebFonts extensions[සංස්කරණය]

On June 11, 2013, the Universal Language Selector (ULS) will replace the features of Mediawiki extensions Narayam and WebFonts. The ULS provides a flexible way of configuring and delivering language settings like interface language, fonts, and input methods (keyboard mappings).

Please read the announcement on Meta-Wiki for more information. Runab 14:11, 5 ජූනි 2013 (යූටීසී) (posted via Global message delivery)

Global AbuseFilter[සංස්කරණය]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 17:34, 14 නොවැම්බර් 2014 (යූටීසී)

Standard bot policy[සංස්කරණය]

Hello,

To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage (interwiki) linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots. At this moment the Wiktionaries are not supported by Wikidata yet, so interwiki bot activity will still be present in this project.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page (or the community page where bot requests are handled) from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. If you have any questions, feel free to ask me at my talk page at Meta-Wiki.

Thank you very much, --MarcoAurelio 10:50, 29 ජූනි 2016 (යූටීසී)

Done. --MarcoAurelio (සාකච්ඡාව) 20:35, 28 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)

Compact Links coming soon to this wiki[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Hello, I wanted to give a heads up about an upcoming feature for this wiki which you may seen already in the Tech News. Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). This will be enabled as a feature in the soon for all users, which can be turned on or off using a preference setting. We look forward to your feedback and please do let us know if you have any questions. Details about Compact Language Links can be read in the project documentation.

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. The main announcement can also be translated on this page. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-13:06, 29 ජූනි 2016 (යූටීසී)

Compact Language Links enabled in this wiki today[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). Based on several factors, this shorter list of languages is expected to be more relevant for them and valuable for finding similar content in a language known to them. More information about compact language links can be found in the documentation.

From today onwards, compact language links has been enabled as the default listing of interlanguage links on this wiki. However, using the button at the bottom, you will be able to see a longer list of all the languages the article has been written in. The setting for this compact list can be changed by using the checkbox under User Preferences -> Appearance -> Languages

The compact language links feature has been tested extensively by the Wikimedia Language team, which developed it. However, in case there are any problems or other feedback please let us know on the project talk page. It is to be noted that on some wikis the presence of an existing older gadget that was used for a similar purpose may cause an interference for compact language list. We would like to bring this to the attention of the admins of this wiki. Full details are on this phabricator ticket (in English).

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-03:05, 1 ජූලි 2016 (යූටීසී)

Columns for references[සංස්කරණය]

18:23, 1 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)

Wiktionary Cognate Dashboard[සංස්කරණය]

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019[සංස්කරණය]

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh 05:56, 16 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:සාකච්ඡා&oldid=17847" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි