වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු

Wiktionary වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පරිපාලකවරු

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
පරිශීලක නාමය පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු තත්වය
Lee 8 March 2017 මාස 6 සහ දින 12 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2017-06-08 දක්වා)

Inactive administrators

පරිශීලක නාමය පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු තත්වය
බිඟුවා 11 ජූලි, 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

Notes

For nominees

 • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
 • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

For new sysops

 • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
 • See also Wiktionary:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

Requests for administrator rights

Presa de decissions.png
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


බිඟුවා

Hi, I’m බිඟුවා(Binguwa) & I have been in Sinhala Wiktionary from 11 Jan 2010. Currently we are having more than 1,152 articles & it is increasing. It seems SInhala Wiktionay has started the journey. But we don't have an administrator. If something has gone wrong no one has to fix that. Also there is no one to welcome new users, to get a help... So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wiktionary much better. Some of the works I have done for Sinhala Wiktionary:

 • Created a localized logo
 • Make a bug & applied that logo to Sinhala wiktionary
 • Contributed to Word of the day
 • Creating Templates for other languages
 • Modified Main page to get a STD look & feel
 • Contribute more than 600 edits

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Done. User is an admin. --Mav 20:45, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Support

 1. Symbol support vote.svg Support Lahirulk 04:34, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී) It seems that you are the most active user in this and i am sure that you will do a very good.
 1. Symbol support vote.svg Support Lee 10:48, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 1. Symbol support vote.svg Support - All the best ! You are the best to be admin here. Singhalawap 19:02, 8 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 1. Symbol support vote.svg Support සෝරෝ 05:46, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී) - Seems you are the most active here, I'm support to you.

Oppose

Abstainඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Lee

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:59, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)

 • Vote starts: 03:59, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)
 • Vote ends: 23:59, 21 November 2015 (UTC) (Extended to: 23:59, 16 September 2017 (UTC))

Support

 1. Symbol support vote.svg Support Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 15:36, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)

Oppose

Abstain

Decision

See also

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු&oldid=16170" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි