වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිපාලකවරු

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
පරිශීලක නාමය පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු තත්වය
Lee 8 March 2017 වසර 3යි, මාස 3යි සහ දින 23 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2022-05-23 දක්වා)

Inactive administrators

පරිශීලක නාමය පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය වේලා කලාපය බාබෙල්/වෙනත් තොරතුරු තත්වය
බිඟුවා 2010 ජූලි 11 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

Notes

For nominees

  • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
  • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

For new sysops

  • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
  • See also Wiktionary:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

Requests for administrator rights

Presa de decissions.png
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Lee

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 06:57, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

  • Vote starts: 2020-05-06 06:58 UTC
  • Vote ends: 2020-05-20 23:59 UTC

Support

Oppose

Abstain

Decision

  • කිසිම චන්දයක් ප්‍රකාශයට පත් නොවී චන්දය අවසන් විය. --Lee (සාකච්ඡාව) 09:19, 21 මැයි 2020 (යූටීසී)

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


ආශ්‍රිත

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු&oldid=18199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි