වික්ෂනරි:ඉල්ලීම් පිටු

Wiktionary වෙතින්
(වික්ෂනරි:Request pages වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වික්ෂනරි > ඉල්ලීම්

වික්ෂනරි ඉල්ලීම් පිටු (සංස්කරණය) අමතර අවධානයට: සාකච්ඡා මණ්ඩප
Requests for cleanup
add new | history | archives

Cleanup requests, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | history | archives

Requests for deletion of pages in the main namespace due to policy violations; also for undeletion requests.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත්
නව අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය

Requests for deletion of pages in other (not the main) namespaces, such as categories, appendices and templates.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් in the form of durably-archived attestations conveying the meaning of the term in question.

Requests for moves, mergers and splits
add new | history | archives

Moves, mergers and splits; requests listings, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
සිංහල-නොවන අයිතම එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය | archives

Requests for deletion and undeletion of foreign entries.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
නව සිංහල-නොවන ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් of foreign entries.

{{rfap}} • {{rfdate}} • {{rfdef}} • {{rfd-redundant}} • {{rfe}} • {{rfex}} • {{rfi}} • {{rfp}}

All Wiktionary: namespace discussions 1 2 3 4 5 - All discussion pages 1 2 3 4 5

Other places to congregate
Requested entries
The place where you can request entries to be made for you.
Votes  (history)
Straw polls to measure community consensus.
Administrators  (history)
Requests and votes for adminship.
Bots  (history)
All about automation
Vandalism in progress  (history)
Report vandalism and request blocks.
Bots/Tasks  (history)
More than just category move requests
Of historical interest
Announcements  (history)
Minor announcements, propaganda and news.
Translation requests  (history)
Miscellaneous requests
Fun stuff  (history)
Latest contests, etc.
Administrator mop-up tasks  (history)
Misc.
Most recently edited 30 Wiktionary: namespace pages, (view all) excluding high volume pages (or view a a full list)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:ඉල්ලීම්_පිටු&oldid=60355" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි