වික්ෂනරි:Requests for moves, mergers and splits

මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wiktionary වෙතින්
වික්ෂනරි ඉල්ලීම් පිටු (සංස්කරණය) අමතර අවධානයට: සාකච්ඡා මණ්ඩප
Requests for cleanup
add new | history | archives

Cleanup requests, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | history | archives

Requests for deletion of pages in the main namespace due to policy violations; also for undeletion requests.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත්
නව අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය

Requests for deletion of pages in other (not the main) namespaces, such as categories, appendices and templates.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් in the form of durably-archived attestations conveying the meaning of the term in question.

Requests for moves, mergers and splits
add new | history | archives

Moves, mergers and splits; requests listings, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
සිංහල-නොවන අයිතම එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය | archives

Requests for deletion and undeletion of foreign entries.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
නව සිංහල-නොවන ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් of foreign entries.

{{rfap}} • {{rfdate}} • {{rfdef}} • {{rfd-redundant}} • {{rfe}} • {{rfex}} • {{rfi}} • {{rfp}}

All Wiktionary: namespace discussions 1 2 3 4 5 - All discussion pages 1 2 3 4 5

This page is designed to discuss moves (renaming pages), mergers and splits. Its aim is to take the burden away from the Beer Parlour and Requests for Deletion where these issues were previously listed. Please note that uncontroversial page moves to correct typos, missing characters etc. should not be listed here, but moved directly using the move function.

  • Appropriate: Renaming categories, templates, Wiktionary pages, appendices, rhymes and occasionally entries. Merging or splitting temp categories, templates, Wiktionary pages, appendices, rhymes.
  • Out of scope: Merging entries which are alternative forms or spellings or synonyms such as color/colour or traveled/travelled. Unlike Wikipedia, we don’t redirect in these sort of situations. Each spelling gets its own page, often employing the templates {{alternative spelling of}} or {{alternative form of}}.
  • Tagging pages: To tag a page, you can use the general template {{rfm}}, as well as one of the more specific templates {{move}}, {{merge}} and {{split}}.

Note that discussions for splitting, merging, and renaming languages are often also held here, and should be archived to WT:LTD when closed.