සැකිල්ල:merge

Wiktionary වෙතින්
It has been requested that this {{pagetype}} be merged with [[:{{{1}}}]](+).
A user suggests that this Undetermined සැකිල්ල page be moved, merged or split.
Please see the discussion on Requests for moves, mergers and splits(+) for more information and remove this template after the request has been fulfilled.

<span id="attentionseekingundrfm" class="attentionseeking" lang="und" title="Script error: The function "escape_html" does not exist.">


The behavior of this template depends on the namespace. It is used primarily for transwikis, templates categories and Thesaurus, and on the talk page of templates. Mergers of dictionary entries are inappropriate since each spelling gets its own page.

Enter the template with the other page to be merged as the first parameter, e.g. Lua දෝෂය in Module:table at line 557: attempt to call upvalue 'string_sort' (a nil value)..

The template produces a link to the page Wiktionary:Requests for moves, mergers and splits, to a section named with the current pagename. If another section title is more appropriate, it can be indicated with the parameter fragment=, e.g.

Lua දෝෂය in Module:table at line 557: attempt to call upvalue 'string_sort' (a nil value).

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:merge&oldid=34196" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි