වික්ෂනරි:මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්

මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wiktionary වෙතින්
(වික්ෂනරි:Requests for deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වික්ෂනරි > ඉල්ලීම් > මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්

වික්ෂනරි ඉල්ලීම් පිටු (සංස්කරණය) අමතර අවධානයට: සාකච්ඡා මණ්ඩප
Requests for cleanup
add new | history | archives

Cleanup requests, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | history | archives

Requests for deletion of pages in the main namespace due to policy violations; also for undeletion requests.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත්
නව අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය

Requests for deletion of pages in other (not the main) namespaces, such as categories, appendices and templates.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් in the form of durably-archived attestations conveying the meaning of the term in question.

Requests for moves, mergers and splits
add new | history | archives

Moves, mergers and splits; requests listings, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
සිංහල-නොවන අයිතම එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය | archives

Requests for deletion and undeletion of foreign entries.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
නව සිංහල-නොවන ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් of foreign entries.

{{rfap}} • {{rfdate}} • {{rfdef}} • {{rfd-redundant}} • {{rfe}} • {{rfex}} • {{rfi}} • {{rfp}}

All Wiktionary: namespace discussions 1 2 3 4 5 - All discussion pages 1 2 3 4 5


සිංහල වචන මකාදැමීම සඳහා: /සිංහල
වෙනත් වචන මකා දැමීම සඳහා: /සිංහල-නොවන
වචන නොවන පිටු මකාදැමීම සඳහා: /වෙනත්


Tagged RFDs
පිටු හෝ උපප්‍රවර්ග නොමැත