වික්ෂනරි:සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන

මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wiktionary වෙතින්


වික්ෂනරි ඉල්ලීම් පිටු (සංස්කරණය) අමතර අවධානයට: සාකච්ඡා මණ්ඩප
Requests for cleanup
add new | history | archives

Cleanup requests, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | history | archives

Requests for deletion of pages in the main namespace due to policy violations; also for undeletion requests.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත්
නව අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය

Requests for deletion of pages in other (not the main) namespaces, such as categories, appendices and templates.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් in the form of durably-archived attestations conveying the meaning of the term in question.

Requests for moves, mergers and splits
add new | history | archives

Moves, mergers and splits; requests listings, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
සිංහල-නොවන අයිතම එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය | archives

Requests for deletion and undeletion of foreign entries.

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
නව සිංහල-නොවන ඉල්ලීමක් එකතු කරන්න | ඉතිහාසය | archives

සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් of foreign entries.

{{rfap}} • {{rfdate}} • {{rfdef}} • {{rfd-redundant}} • {{rfe}} • {{rfex}} • {{rfi}} • {{rfp}}

All Wiktionary: namespace discussions 1 2 3 4 5 - All discussion pages 1 2 3 4 5

This page is for verification of entries in any language for which there is no specialised RFV page according to this list:

Scope of this request page:

  • In-scope: terms to be attested by providing quotations of their use
  • Out-of-scope: terms suspected to be multi-word sums of their parts such as “green leaf”

Templates:

  • {{rfv}}
  • {{rfv-sense}}
  • Lua දෝෂය in Module:table at line 557: attempt to call upvalue 'string_sort' (a nil value). + {{archive-bottom}}

Shortcut:

See also:

Overview: This page is for disputing the existence of terms or senses. It is for requests for attestation of a term or a sense, leading to deletion of the term or a sense unless an editor proves that the disputed term or sense meets the attestation criterion as specified in Criteria for inclusion, usually by providing citations from three durably archived sources. Requests for deletion based on the claim that the term or sense is nonidiomatic or “sum of parts” should be posted to Wiktionary:Requests for deletion. Requests to confirm that a certain etymology is correct should go in the Etymology scriptorium, and requests to confirm pronunciation is correct should go in the Tea Room.

Adding a request: To add a request for verification (attestation), add the template {{rfv}} or {{rfv-sense}} to the questioned entry, and then make a new section here. Those who would seek attestation after the term or sense is nominated will appreciate your doing at least a cursory check for such attestation before nominating it: Google Books is a good place to check, others are listed here (WT:SEA).

Answering a request by providing an attestation: To attest a disputed term, i.e. prove that the term is actually used and satisfies the requirement of attestation as specified in inclusion criteria, do one of the following:

  • Assert that the term is in clearly widespread use. (If this assertion is not obviously correct, or is challenged by multiple editors, it will likely be ignored, necessitating the following step.)
  • Cite, on the article page, usage of the word in permanently recorded media, conveying meaning, in at least three independent instances spanning at least a year. (Many languages are subject to other requirements; see WT:CFI.)

In any case, advise on this page that you have placed the citations on the entry page.

Closing a request: After a discussion has sat for more than a month without being “cited”, or after a discussion has been “cited” for more than a week without challenge, the discussion may be closed. Closing a discussion normally consists of the following actions:

  • Deleting or removing the entry or sense (if it failed), or de-tagging it (if it passed). In either case, the edit summary or deletion summary should indicate what is happening.
  • Adding a comment to the discussion here with either RFV failed or RFV passed (emboldened), indicating what action was taken. This makes automatic archiving possible. Some editors strike out the discussion header at this time.

In some cases, the disposition is more complicated than simply “RFV failed” or “RFV passed” (for example, two senses may have been nominated, of which only one was cited).

Archiving a request: At least a week after a request has been closed, if no one has objected to its disposition, the request should be archived to the entry's talk page. This is usually done using the aWa gadget, which can be enabled at WT:PREFS.

You can subscribe to a web feed of this page in either RSS or Atom format.

Tagged RFVs
Requests for verification by language ප්‍රවර්ගය සොයාගත නොහැකි විය