වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු/නඩත්තුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
link={{{imglink}}} මෙම පිටුව දැනට ක්‍රියාකාරී නොවේ. It is being kept for historical interest.
පිටුව නැවත ක්‍රියාකාරී කිරීම සඳහා සාකච්ඡාවක් අනවශ්‍ය වන අතර {{inactive}} ටැගය ඉවත් කොට යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.

මෙහි දැක්වෙන්නේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවකි.

කරුණාකර එකක් පමණක් බාරගන්න. එම කාර්යය හොඳින් පාලනය වනවිට පමණක් නව කාර්යයකට යොමුවන්න. මෙම කාර්යයන් පරිපාලක නොවන පරිශීලකයන් හටද විවෘතව පවතී. ඔබ යම් කාලයක් ව්‍යාපෘතියෙන් බැහැරව සිටී නම් ඔබගේ නම අසල "absent" ලෙස සලකුණු කරන්න.

Under control[සංස්කරණය]

කාර්යය Primary volunteer Alternate volunteers
ද්විත්ව යළි-යොමුකිරීම් අධීක්ෂණය සහ ඉවත් කිරීම Lee

In progress[සංස්කරණය]

These tasks need a primary volunteer or more alternative volunteers to get the task under control.
Task Primary volunteer Alternate volunteers
භින්න වූ ආපසු හැරවුම් අධීක්ෂණය සහ ඉවත් කිරීම

Open tasks[සංස්කරණය]

These tasks need at least one volunteer.
Task Primary volunteer Alternate volunteers
කෙටි පිටු අධීක්ෂණය
පැරණිම පිටු අධීක්ෂණය සහ අලුත් කිරීම
MediaWiki:Sitenotice නඩත්තු කිරීම
අවශ්‍ය සැකිලි අධීක්ෂණය Is it possible to import w:Template:Cite journal please?
ප්‍රවර්ග නඩත්තු කිරීම
ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ පිටු අධීක්ෂණය සහ අලුත් කිරීම
අවශ්‍ය පිටු පිළිබඳ සොයාබැලීම
Monitor and update WT:WOTD pages for upcoming week, making sure entries exist for six weeks future at all times, archive previous months, etc.
මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම් නඩත්තු කිරීම
Category:Requests for deletion (Periodically ensure that all entries appearing there have a discussion tag in WT:RFD.)
Category:Requests for etymology අධීක්ෂණය සහ ඉවත් කිරීම
Category:Definitionless terms අධීක්ෂණය සහ ඉවත් කිරීම
Clear out Special:Prefixindex/webster 1913:
Subst: Special:Whatlinkshere/Template:trans and siblings ({{sv}} etc.)
සංස්කරණ කිහිපයක් කර ඇති නිර්නාමික පරිශීලකයින් පිළිගැනීම (with {{welcomeip}}).
Two to five day old changes on Special:Recentchanges/hidepatrolled
Maintain Wiktionary:Wanted entries (Keep rotating blue links off after a day, rotate in new entries to attract newcomers)
Wiktionary:Wanted entries (Keep rotating blue links off after a day, rotate in new entries to attract newcomers)

Useful links[සංස්කරණය]